5.03.2013

Srbija, privreda gurana investicijama


Uticaj geopolitičkog šoka, ekonomskih sankcija, bombardovanja Srbije od strane NATO alijanse i rigidnost političkog sistema Slobodana Miloševića do 2000. godine, kao i greške u sprovođenju tranzicije od strane slabih koalicionih vlada nakon petooktobarskih promena, imali su nedvosmislen uticaj na konkurentnost i privredni rast. Stvorena je impotentna privreda, a najbolji pokazatelj njene impotentnosti je trgovinski deficit koji je nemoguće savladati u dužem roku. Kako će se i ko će finansirati trgovinski deficit?

Jasno je da održavanje makroekonomske stabilnosti podrazumeva priliv kapitala (strane direktne investicije pre svega green field investicije, ali i sredstva od privatizacije). Neadekvatan interni preduzetnički kapacitet i destabilizovano poslovno okruženje, sa jedne strane, kao i efekti kombinovane ekonomske krize, sa druge strane, govore o slabim perspektivama investiranja u Srbiju. Interes stranih investitora do danas bio je nedovoljan da bi se obezbedio pogodan nivo ekonomskih aktivnosti potreban za održivost reformi i privredni razvoj. Strane direktne investicije su dolazile više radi osvajanja domaćeg tržišta, nego radi korišćenja komparativnih prednosti naše privrede. S druge strane, jasno je da domaći tranzicioni kapitalisti brokerskog mentaliteta i investicione kratkovidosti nisu imali dovoljan preduzetnički kapacitet da preuzmu ulogu ključnih investitora.

Prateći globalne trendove u stvorenom ambijentu odgovor na gore postavljeno pitanje se nameće sam po sebi: država. Kako u stručnoj javnosti, tako i u političkim krugovima, postoje podeljena mišljenja o tome na koji način i kako „vidljiva ruka“ države treba da interveniše u rešavanju strukturnih problema i savladavanju trgovinskog deficita. Činjenica je da država poseduje vredne resurse u mrežnim tehnologijama, infrastrukturi i industrijama sa visokim eksternim efektima što sve ukazuje na mogućnosti delovanja „vidljive ruke“ države. No, vođeni dosadašnjim iskustvom postavlja se pitanje:  Treba li se plašiti državnog vlasništva?, odnosno,  Treba li se plašiti načina na koji država raspolaže svojim vlasništvom? Ovo su dva slična, ali veoma različita pitanja, nametnuta dosadašnjim delovanjem slabih koalicionih vlada, naročito ako se uzme u obzir da su preduzeća u javnom sektoru predstavljala/ju feud političkih stranaka i nagradu za postignute izborne rezultate, a time posledično, leglo korupcije i organizovanog kriminala.

U javnom sektoru (energetika, poljoprivreda, saobraćaj, telekomunikacije), koji se sa jedne strane može posmatrati kao platforma za tehnološki razvoj, a sa druge kao mesto za investiranje i sidro tržišta kapitala, gde efikasnost ne zavisi prevashodno od vlasništva, država mora odlučiti da li će ovaj sektor privatizovati ili prestrukturirati. U prvom slučaju postavlja se pitanje pogodnosti trenutka u kojem se trenutno nalazimo uzimajući u obzir jake geopolitičke i makroekonomske rizike. Sigurno je da privatizacija nije konačan proces bez ostatka u kojem se sve po svaku cenu mora privatizovati. Prestrukturiranje javnog sektora odlaže razmatranje njegove privatizacije približavajući njihovu efikasnost na nivo tržišnog sektora. U tom slučaju država bi morala ostati u njemu sa značajnim prisustvom.
Prestrukturiranje može biti dakle dijametralno gledište u odnosu na privatizaciju, ali i korak u pravcu dobre privatizacije. Jedno od rešenja u pravcu prestrukturiranja javnog sektora je uvođenje korporativnog, etičkog i efikasnog, upravljanja umesto partijskog upravljanja. Samo u tom slučaju, koristeći postojeću industrijsku infrastrukturu u javnom sektoru, u dugom roku, Srbija se moža osloniti na sopstvene resurse u tehnološkom razvoju ključnih tehnologija. Opravdano je postaviti pitanje: „Da li politička elita ima želju i mehanizme za ovakav iskorak, odnosno, za stvaranje ambijenta u kojem bi se moglo sprovesti korporativno upravljanje?“. Dosadašnja iskustva, kao i predizborna propaganda o departizaciji, ne ulivaju nadu da je ovakvo rešenje moguće u srednjem roku.

Ukoliko bi se stvorio ambijent za uvođenje korporativnog upravljanja u javnom sektoru (eventualna mogućnost dolaska i stranog lica u top management), njegovo prestrukturiranje i blagi oporavak u periodu kombinovane krize uz usvajanje koncepta inteligentnog upravljanja investicijama, sigurno je da bi se budućom privatizacijom istog ostvarili efekti koji mogu biti veoma korisni i multiplikativni sa značajnim uticajem na rast privredne aktivnosti, standard građana i dinamiziranje investicija u drugim industrijskim sektorima i uslugama. Priliv kapitala stvoren SDI i/ili sredstvima od privatizacije, omogućio bi državi unapređenje koncepta inteligentnog upravljanja investicijama učvršćujući na taj način realizaciju ideje privrede gurane investicijama.

Prihodi od privatizacija ukoliko se ne koriste za inteligentno investiranje pretvoriće se u potrošnju. Država prihode od privatizacije ne treba da troši na stimulisanje tražnje ili stimulisanje izvoznih sektora, već ih treba usmeravati u investicije u strategijske sektore (energetiku, poljoprivredu, telekomunikacije), infrastrukturu i obrazovanje. To je svakako bolja alternativa od prevremene otplate duga.

Željko Pa & Leonid Albijanic